Voorbeelden uit de praktijk

Een aantal praktijkvoorbeelden

Voorbeelden uit de praktijk

Nadat het idee voor de ontwikkeling van de internettool van Insolved was ontstaan, zijn de theorieën die ten grondslag liggen aan het idee toegepast in de praktijk. Aan de hand daarvan is de internettool steeds verder ontwikkeld en verbeterd. Niet alleen zijn fouten uit het systeem gehaald, ook is de handelwijze steeds verder verbeterd en aangepast. Het systeem is dus getest en Insolved is trots op de resultaten. Hieronder worden een aantal praktijkvoorbeelden beschreven. De voorbeelden zijn geanonimiseerd om de privacy van de betrokkenen te waarborgen.

Casus 1. Ex ondernemer met zakelijke restschuld.

Een ex-ondernemer had een restschuld aan de bank nadat zijn onderneming failliet was gegaan. De bank had voor deze schuld een recht van hypotheek op de woning van de ondernemer gekregen. De schuld op de woning was echter zo hoog dat de rente en aflossing niet meer betaald kon worden. Daardoor waren ook andere schulden ontstaan. De ex-ondernemer liep al drie jaar met de problemen en hij kende geen uitweg.

Een bijkomend probleem was dat de woning eerst verkocht moest worden. Pas dan kon een akkoord worden aangeboden aan de schuldeisers. Mede door de financiële crisis, was de waarde van de woning echter sterk gedaald. De verkoopopbrengst zou onvoldoende zijn om de bank te betalen. De bank wilde de woning om die reden liever niet verkopen. Zeker niet via een executoriale verkoop, omdat de restschuld dan nog veel hoger zou zijn. De ex-ondernemer zat dus in een patstelling. Een oplossing voor de schuldenproblematiek zou er pas komen als de woning verkocht was, maar de bank wilde de woning niet verkopen.

Nadat de ex-ondernemer zich tot Insolved wendde, is door ECHT Advocatuur eerst met kracht bij de bank aangestuurd op de executieverkoop van de woning. Nadat de woning verkocht was, was de restschuld aan de bank bekend en kon het traject om te komen tot een akkoord worden opgepakt.

Vervolgens heeft Insolved het dossier opgepakt en de nodige berekeningen gemaakt. De totale schuldenlast van ca. € 600.000,00 is afgelost door middel van een betaling van ca. € 15.000,00 aan de schuldeisers. De som is door de werkgever van de ex-ondernemer ter beschikking gesteld. De ex-ondernemer en de werkgever hebben afspraken gemaakt over de aflossing van de schuld. De ex-ondernemer had weer rust in zijn leven.

Casus 2. Ex ondernemer en echtgenote met restschuld na verkoop woning.

Een ondernemer stond persoonlijk garant voor de lening van zijn bedrijf. Nadat het bedrijf failliet ging, is de hypotheek op de woning verhoogd. De lening was zo hoog, dat de ex-ondernemer en zijn echtgenote ook die schuld niet meer konden betalen. Uiteindelijk moest de woning verkocht worden en bleven de ex-ondernemer en zijn echtgenote met een restschuld van ongeveer € 340.000,00 zitten. De financiële problemen hebben uiteindelijk tot een echtscheiding geleid.

De ex-ondernemer en zijn echtgenote waren na de echtscheiding allebei hoofdelijk verantwoordelijk voor de schuld. De echtgenote had de bank al een paar voorstellen gedaan om de schuld af te kopen. Maar het werd duidelijk dat de bank aan het tijdrekken was. Door een beslag op haar inkomen loste de echtgenote maandelijks een aanzienlijk bedrag af op de schuld. De bank vond het wel prima. Het was echter ook duidelijk dat de echtgenote ongeveer 150 jaar oud zou moeten worden om de hele schuld af te lossen. De situatie was voor haar dus ongewenst.

Insolved heeft het traject opgepakt. Een relatie van de vrouw was bereid aan de vrouw een bedrag ter beschikking te stellen om de bank een voorstel voor een akkoord te doen. Op basis van de gegevens van de echtgenote heeft Insolved berekend dat de echtgenote een bedrag groot circa €10.000,00 moest aanbieden aan de bank. Bij een dergelijk bedrag kon de bank het voorstel in redelijkheid niet afwijzen.

De bank stemde desondanks niet in met het voorstel, waarna het voorstel ter toetsing aan de rechtbank is voorgelegd. De rechtbank heeft de bank opgelegd het akkoord te accepteren.

De echtgenote heeft het geld van de relatie geleend en de bank betaald. Ze lost de schuld af tegen een redelijke rente. Ze kan weer een leven opbouwen.

Casus 3. Goeder trouw

Een ex-ondernemer met schulden wendde zich tot Insolved met het verzoek zijn schulden te saneren. Een relatie wilde geld ter beschikking stellen om het akkoord aan te bieden.

Bij de beoordeling van de door de man in het systeem ingevoerde gegevens, bleek dat hij Insolved niet volledig geïnformeerd had. Nadat de man om uitleg is gevraagd, heeft Insolved de opdracht neergelegd. De man was niet te goeder trouw en wilde onterecht voordeel trekken uit de regeling.

De relatie van de man had inmiddels had gestort op de derdenrekening van ECHT Advocatuur waaruit het akkoord betaald kon worden. Dat geld is aan die relatie teruggegeven.

Casus 4. Student met studieschuld (niet DUO)

Een jongeman had een lening afgesloten voor een opleiding. Uiteindelijk heeft hij geen baan in die sector kunnen vinden. Hij bleef wel met een hoge studieschuld zitten, die hij niet kon betalen. Hij had wel een baan, maar het inkomen was veel te laag. Zijn ouders hebben getracht een regeling te treffen met de instelling waar de jongeman de schuld had. Ze hebben een deel van de schuld afgelost, maar de instelling wilde geen regeling treffen voor het restant, waarna de jongeman toegelaten is tot de WSNP. Met twee schulden. Een studieschuld en een schuld aan zijn ouders. In totaal meer dan €120.000,00.

De WSNP bewindvoerder heeft de jongeman vervolgens met Insolved in contact gebracht. De werkgever van de jongeman bleek namelijk bereid een bedrag te lenen om rust te brengen in het leven van de jongeman. Insolved heeft het dossier met ECHT Advocatuur opgepakt. Aan de hand van de wettelijke regels is vastgesteld dat een bedrag ad €20.000,00 nodig was voor een akkoord met de schuldeisers. De bewindvoerder heeft positief geadviseerd. Het voorstel is uiteindelijk geaccepteerd. De WSNP kon worden opgeheven. De werkgever is blij met een gemotiveerde werknemer.

Casus 5. Ex ondernemer

Een ex ondernemer had zijn onderneming gestaakt, maar had nog wel schulden uit de onderneming. Hij had een nieuwe baan. De werkgever was bereid een akkoord te financieren, maar hij had nog problemen met zijn voormalig echtgenote die in Duitsland woont. Die ex partner was ondanks de daling van het inkomen en de schulden niet bereid mee te werken aan nihilstelling van de alimentatie.

Nadat het online formulier van de internettool van Insolved ingevuld was, werd een voorstel gedaan aan de schuldeisers. Een aantal schuldeisers, waaronder de ex-partner, is niet akkoord gegaan. Vervolgens is een verzoek om toepassing van de WSNP gedaan, waartoe deze ex ondernemer is toegelaten. Er is op dat moment geen voorstel tot een dwangakkoord gedaan, omdat eerst de kinderalimentatie aangepast moest worden.

Nadat de kinderalimentatie was aangepast, is alsnog een akkoord aangeboden aan de schuldeisers. Dat voorstel is geaccepteerd. De werkgever van de ex-ondernemer heeft het geld aan de ex-ondernemer geleend. 

Casus 6. Nieuwe werknemer

Een werkgever stelde vast dat een werknemer steeds vaker ziek was door geestelijke problemen. Tijdens een gesprek werd duidelijk dat de werknemer al tijden met grote schulden zat. Een bank overwoog om loonbeslag te leggen. De schulden waren het gevolg van verschillende factoren, waaronder een echtscheiding. De woning was verkocht, maar de opbrengst was onvoldoende geweest om de schuld aan de bank volledig af te lossen. Van het een kwam het ander.

De werkgever heeft contact opgenomen met Insolved. Nadat was uitgerekend welke som beschikbaar moest zijn voor een akkoord, heeft de werkgever die som overgemaakt op de derdenrekening van ECHT Advocatuur. Gelijktijdig heeft de werkgever met de werknemer een overeenkomst gesloten over de wijze waarop het geld terugbetaald moet worden.

ECHT Advocatuur heeft vervolgens het akkoord aan de schuldeisers aangeboden. Slechts een schuldeiser stemde niet in met het akkoord. Twee maanden nadat het intakegesprek had plaatsgevonden, is een verzoek tot het uitspreken van een dwangakkoord ingediend bij de rechtbank. Dat verzoek is door de Rechtbank toegewezen. Een schuldenlast van €400.000,00 is afgelost met de betaling van €15.000,00.