Do's, dont's and FAQs

Do's, dont's and FAQs

Het insolventierecht is een complex rechtsgebied. Tel daar de arbeidsrechtelijke en fiscaalrechterlijke aspecten bij op waar u tegen aan kunt lopen en u heeft een onoverzichtelijk doolhof van problemen. Daarmee willen wij niet zeggen dat u altijd Insolved moet inschakelen, maar sommige dingen moet u echt weten.

Onderstaand proberen wij een aantal begrippen en regels aan u uit te leggen, zodat u beter wegwijs raakt in het insolventierecht.

Do's, Dont's and FAQs

Wat is insolventierecht?

Insolventierecht is een verzamelnaam voor alle regels die samenhangen met onder meer schulden, schuldensaneringen en faillissementen. Het is een complex rechtsgebied, doordat het heel breed is. Banken, woningcorporaties, telefoonmaatschappijen, gemeenten, deurwaarders en incassobureaus. Zij moeten zich allemaal houden aan het insolventierecht. Alle schuldenregelingen moeten voldoen aan de regels van het insolventierecht om te kunnen slagen.

Help ik iemand door zijn/haar schuld te betalen?

Betaal nooit een schuld voor een schuldenaar zonder de persoonlijke positie van de schuldenaar in kaart gebracht te hebben. Vaak komt een schuld niet alleen, maar zijn er meer schulden.

Ga nooit garant staan voor de schuld van een werknemer. Soms is de schuld hoger dan u denkt.

Help de schuldenaar, maar vertrouw hem niet blindelings. Soms bevindt de schuldenaar zich in een positie waar deze zich voor schaamt. De schuldenaar praat er dan niet over. U kunt dan voor onaangename verrassingen komen te staan.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een schuldenregeling?

In principe komt iedereen die problematische schulden heeft in aanmerking voor een schuldenregeling. De omvang van de schulden maakt niet uit. Maar al iemand bewust schulden maakt, kan het zijn dat die persoon niet te goeder trouw* is. Dat kan in de weg staan van een schuldenregeling. Hetzelfde geldt voor iemand die bijvoorbeeld verslavingsproblematiek heeft. Ook dat kan in de weg staan van de schuldenregeling.


Ad* het begrip te goeder trouw wordt elders toegelicht.

Wat wordt bedoeld met "te goeder trouw"?

Iemand is te goeder trouw als hij / zij niet bewust schulden heeft gemaakt. Bij bewust moet u denken aan een misdrijf, fraude of onverantwoordelijk gedrag. Ook als iemand bijvoorbeeld gestolen heeft of kampt met een verslavingsprobleem kan deze persoon niet als te goeder trouw beschouwd worden.

Kunnen alle schulden meegenomen worden in een regeling?

Schulden bij DUO en een deel van de schulden van het CJIB blijven buiten de regeling. Dit is wettelijk zo geregeld.

Wat is een (dwang)akkoord?

Zowel in faillissementen als bij schuldsaneringen is het mogelijk een akkoord met de schuldeisers te sluiten. Onderstaande is enkel van  toepassing op schuldsaneringen.

Het minnelijk traject voorafgaande aan het indienen van  een verzoek  tot toepassing van de WSNP kan bestaan uit het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers. Het akkoord wordt berekend aan de de hand van het inkomen of een redelijk te verwachten inkomen van de schuldenaar.

Insolved heeft hiervoor met ECHT advocatuur een oplossing ontwikkeld, waardoor schuldeisers geen reden hebben om het akkoord dat wordt aangeboden af te wijzen. Als het voorstel toch niet wordt geaccepteerd, zal worden getracht om de schuldeisers via de rechter te dwingen mee te werken. Dat wordt het dwangakkoord genoemd. 


Hoe ziet het (dwang)akkoord eruit dat Insolved voorstelt aan de schuldeisers?

De afspraken die Insolved samen met ECHT advocatuur met schuldeisers maakt, zijn (kort samengevat) onder te verdelen in twee vormen:

(1) een akkoord waarbij de schulden ineens worden afgelost. De schuldenaar leent dan een bedrag van een relatie (zoals een werkgever of gemeente). Met dat geld wordt dan een percentage van de hele schuld betaald aan de schuldeisers. De schuldeisers moeten afstand doen van de rest van de vordering;

(2) De tweede vorm is dat ECHT advocatuur de afspraak maakt met de schuldeisers dat de schuld in termijnen wordt afgelost. Het nadeel van dit akkoord is dat wanneer de schuldenaar een betalingsafspraak niet nakomt, het akkoord komt te vervallen en alle schulden herleven. De schuldenaar moet dan helemaal opnieuw beginnen.

Als ECHT Advocatuur geen akkoord te

Wat is een "derdenrekening"?

Met een derdengeldenrekening, ook wel een kwaliteitsrekening genoemd, houdt bijvoorbeeld een advocaat of een notaris het geld van derden zoals u gescheiden van het eigen geld van de advocaat of notaris. De advocaat of notaris zal vooraf verklaren onder welke voorwaarden het geld wordt aangewend en wanneer niet.

Gebruik altijd een derdenrekening voor het treffen van een regeling met schuldeisers. Hiermee kan worden gegarandeerd dat het geld dat is bestemd om de schulden van de schuldenaar af te lossen, ook alleen daarvoor wordt gebruikt. Schuldeisers van de schuldenaar kunnen er geen beslag op leggen. ECHT advocatuur heeft de beschikking over een dergelijke rekening.

Ik heb niemand om mij te helpen bij regelen van mijn schulden.

https://www.bureauwsnp.nl/De wet heeft de bevoegdheid om schulden te regelen bij een aantal organisaties neergelegd, maar voornamelijk bij gemeenten. Zij kunnen u helpen bij het treffen van regelingen en soms verstrekken ze een financiering om een regeling te treffen.

Het nadeel van een regeling via een gemeente is dat dit op dit moment zeer veel tijd in beslag neemt. Insolved is in overleg met gemeenten om de internettool ook door gemeenten in te laten zetten.

Wat is "WSNP"

Nadat de schuldenaar (al dan niet met hulpverleners) heeft geprobeerd buiten de rechter om een schuldenregeling te treffen, kan de schuldenaar naar de rechter gaan om te vragen een schuldregeling te treffen. De schuldenaar vraagt dan om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen" (WSNP). De WSNP is een onderdeel van de Faillissementswet.

Als de rechter de schuldenaar toelaat, zal de rechter een bewindvoerder benoemen. Deze bewindvoerder zal gedurende drie jaar controleren of de schuldenaar de verplichtingen uit de WSNP nakomt, zoals solliciteren en geld sparen voor de schuldeisers. Als de schuldenaar de verplichtingen drie jaar nakomt, zal de schuldenaar een schone lei krijgen. De schuldeisers moeten dan afstand doen van dat deel van de schuld dat niet betaald wordt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het bureau WSNP.