Schuldsanering voor particulieren

"De kwaliteit van het leven hangt niet af van wat er met je gebeurt, maar hoe je er mee omgaat. Aan het eerst kun je niets doen. Aan het tweede alles." Erik Hazelhoff Roelfzema

Schuldsanering voor particulieren

Voor het oplossen van schulden bij particulieren heeft INSOLVED software ontwikkeld. Hierdoor kunnen we in twee tot vier maanden schulden van particulieren saneren. Op deze pagina wordt de werkwijze uiteengezet.

De software van INSOLVED biedt een oplossing voor alle hulpverleners. Ofwel iedereen die een particulier met schulden wil helpen. Of het nu een werkgever, een gemeente of een familielid is. 

De door INSOLVED ontwikkelde software maakt mogelijk snel schulden van particulieren te ordenen en te saneren. Overeenkomstig de regels van de wet zal INSOLVED eerst proberen een onderhands akkoord te bereiken. Als dat niet binnen twee maanden lukt, zal INSOLVED een verzoek bij de rechtbank indienen om een dwangakkoord toe te wijzen.

Via deze link komt u op een pagina waar een aantal praktijkvoorbeelden worden gegeven.

Zo ziet het traject er uit.

Ons schuldsaneringstraject is volledig online. In het navolgende worden de stappen die moeten leiden tot een akkoord met schuldeisers in grote lijnen uiteengezet. Op de details wordt niet ingegaan. Die bespreken we graag persoonlijk met u.

Orientatie en intake

Een medewerker van INSOLVED zal met de schuldenaar en een adviseur/hulpverlener van de schuldenaar een gesprek voeren. Tijdens dat gesprek zal een voorlopige beoordeling van de situatie van de schuldenaar worden gemaakt. Op basis van die beoordeling kan worden bepaald of het aannemelijk is dat de schuldenaar geschikt is om deel te nemen aan het traject van INSOLVED. Vervolgens is het aan de schuldenaar en de adviseur/hulpverlener om te bepalen of het traject wordt ingezet.

Dit gesprek is kosteloos en duurt maximaal twee uur.

Inventarisatie

De schuldenaar stelt zijn/haar eigen dossier samen door de benodigde informatie via onze digitale portal te verstrekken en uploaden. Wij adviseren de schuldenaar zich daarbij te laten ondersteunen door bijvoorbeeld de werkgever of een hulpverlener. In deze fase kunnen oorzaken van de schuldenproblematiek aan het licht komen en kan inzicht verkregen worden in de (extra) stappen die nodig zijn om het traject succesvol af te ronden.

Dit neemt circa twee dagen in beslag.

Verificatie en advies

Nadat de inventarisatie heeft plaatsgevonden, wordt binnen een week definitief advies uitgebracht aan de schuldenaar en zijn hulpverleners, waaronder bijvoorbeeld de werkgever. Indien voldoende vertrouwen in een goede afloop bestaat, kan het traject worden voortgezet en zal een onderhands akkoord aan de schuldeisers worden aangeboden.

Het minnelijk traject

Voordat de schuldeisers een voorstel voor een onderhands akkoord wordt gedaan, vraagt INSOLVED de schuldeisers de vordering te controleren.

Vervolgens doet INSOLVED een eenmalig voorstel aan de schuldeisers om een buitengerechtelijke akkoord te bereiken. Het voorstel is zodanig samengesteld dat er voor de schuldeisers in principe geen reden is om het voorstel af te wijzen.

Binnen twee maanden na het indienen van de inventarisatie, zal duidelijkheid bestaan over de vraag of het voorstel is geaccepteerd door de schuldeisers.

Dwangakkoord, indien nodig

Hoewel het voorstel aan alle wettelijke eisen zal voldoen en er voor de schuldeisers geen reden is om het af te wijzen, zal het desondanks niet altijd door alle schuldeisers worden geaccepteerd. INSOLVED stelt in dat geval een verzoek aan de rechter op om het akkoord bij de schuldeisers af te dwingen via een dwangakkoord. Eveneens wordt een verzoek tot toelating van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) voor de schuldenaar opgesteld.

Veelal legt de rechter het akkoord vast in een dwangakkoord. Er kunnen echter ook omstandigheden zijn waardoor de rechter meent dat het akkoord niet geaccepteerd hoeft te worden door (een van) de schuldeisers. In dat geval zal de schuldenaar in principe tot de WSNP toegelaten worden.

Binnen drie maanden na aanvang van het traject, moeten die stukken worden ingediend.

Akkoord / afronding dossier

Na het tot stand komen van het akkoord keert INSOLVED het overeengekomen bedrag binnen de juiste termijn uit aan de schuldeisers, waarmee het dossier wordt gesloten door Insolved.

Indien het akkoord niet bestaat uit het betalen van een bedrag ineens aan de schuldeisers, zal INSOLVED het dossier overdragen aan de schuldenaar en de hulpverleners om nakoming van het akkoord te bewaken.

Tenzij de rechtbank meer tijd nodig heeft voor de zitting en/of de uitspraak, zal het traject binnen vier maanden zijn afgerond.