Privacystatement

Voor anderen blijft u anoniem

Privacystatement

Wij zorgen goed voor uw data en zullen deze niet zonder overleg met u overdragen aan derden.

PRIVACY STATEMENT INSOLVED

Insolved respecteert de privacy van alle bezoekers van de website. Insolved hecht veel waarde aan de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Hierbij handelen wij op een wijze die in overeenstemming is met de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

Insolved is de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt, binnen de wettelijke kaders, de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Insolved is gevestigd in Epe aan de diepenweg 5. Insolved is een handelsnaam van SB Projecten B.V, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08208117.

WAAROM VERWERKT INSOLVED UW PERSOONSGEGEVENS?

Insolved stelt zich tot doel alleen die persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

– de uitvoering van onze opdrachten;
– om u te informeren over onze producten en diensten;
om contact met u op te kunnen nemen als u een contactformulier invult;
– om te kunnen reageren op uw sollicitatie, uw sollicitatiebrief en/of CV;
– voor het verzenden van onze nieuwsbrief en mailingen;
– om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VAN U VERWERKT?

Niet alle onderstaande gegevens worden in alle gevallen verwerkt. Persoonsgegevens die insolved onder meer kan verwerken zijn:
– (bedrijfs-)naam, voornaam, tussenvoegsel;
– geslacht en aanspreektitel;
– (mobiel) telefoonnummer;
– e-mailadres;
– functienaam en functieomschrijving;
– woonplaats;
– IP-adres;
– sollicitatiebrief en CV;
– salarisgegevens.

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen van de persoon die de diensten van Insolved inschakelt. Daarnaast worden de persoonsgegevens van derden opgeslagen om die diensten te kunnen uitvoeren.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard wanneer u gebruik maakt van onze diensten die wij via onze website aanbieden en/of omdat u deze aan ons verstrekt via onze website.

RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Insolved verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat. De door ons gehanteerde rechtsgronden voor verwerking zijn:
– uw uitdrukkelijke toestemming;
– een overeenkomst met u of de organisatie waarvoor u werkzaam bent;
– een gerechtvaardigd belang van Insolved of onze opdrachtgevers, waaronder het uitvoeren van de opdracht, maar ook een marketingbelang. Bijvoorbeeld om u proactief te informeren over (nieuwe) producten, diensten en overige commerciële activiteiten.

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS?

U heeft een aantal rechten met de betrekking tot de persoonsgegevens die Insolved van u heeft. Deze rechten heeft u ook wanneer u geen klant bent van Insolved. Deze rechten zullen hieronder kort worden toegelicht.

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens

U kunt opvragen welke gegevens er van u verwerkt worden en voor welke doelen deze gegevens worden gebruikt.

U heeft het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

U heeft het recht gegevens aan te vullen of te veranderen wanneer deze gegevens onjuist/onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing

U kunt vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens. Wanneer zich een rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voordoet, hoeft insolved hier niet altijd aan te voldoen.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (recht op dataportabiliteit)

U kunt uw gegevens verstrekt krijgen in een vorm waarin u deze, mocht u wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

U heeft het recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht Insolved te verzoeken om tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw gegevens. Uw gegevens blijven dan opgeslagen, maar worden verder niet gebruikt. Dit recht kunt u inroepen in de volgende vier situaties: u bent van mening dat Insolved onjuiste gegevens van u heeft; u bent van mening dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is; u bent van mening dat uw gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn; u heeft bezwaar gemaakt.

U heeft het recht op bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Insolved.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u contact opnemen via info@insolved.nl. U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk en binnen minimaal een maand antwoord. 

Deze rechten uitoefenen voor iemand anders is niet mogelijk. Ter verificatie vraagt Insolved in sommige gevallen daarom een kopie van uw legitimatiebewijs. Wilt u hierbij uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? 

HOE LANG BEWAART INSOLVED UW GEGEVENS?

Insolved bewaart verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving ons verplicht om de gegevens te bewaren. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
– de bewaartermijn die de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van een advocatenkantoor voorschrijft, en;
– de bewaartermijn die de belastingdienst voorschrijft.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

Insolved verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

– dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de aan ons verstrekte opdrachten, waarin u betrokkene bent;
– dat wettelijk verplicht is;
– u dit aan Insolved heeft verzocht.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze websites of diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Insolved zorgt voor de juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. Met organisaties die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst draagt zorg voor hetzelfde beveiligingsniveau dat Insolved zelf ook hanteert.

WEBSITES VAN DERDEN 

Het Insolved Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die vanuit een link met onze website zijn verbonden. Insolved kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Insolved neemt passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd met minimaal een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord; alleen medewerkers van Insolved of personen die handelen in opdracht van Insolved en die voor het doel van de verwerking deze gegevens mogen verwerken, hebben hiertoe toegang.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van beveiligde verbindingen.

Onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht. 

Wanneer om welke reden dan ook een data lek ontstaat, zullen wij zo snel mogelijk overeenkomstig de wettelijke regelingen handelen. Voor wat betreft aansprakelijkheid, zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn vermeld op de website.

SOCIAL MEDIA BUTTONS

Op de websites van Insolved zijn buttons opgenomen om webpagina’s of acties te promoten en te delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Hoewel wij dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen, plaatsen deze buttons soms cookies.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken om te weten hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

Insolved verwerkt zelf geen persoonsgegevens door middel van deze cookies.

COOKIE BELEID

Een cookie is een klein tekstbestand die, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon. De belangrijkste functie van een cookie is om u als bezoeker te herkennen. Insolved maakt gebruik van cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website. Daarnaast plaatsen wij cookies zodat de website goed en veilig werkt.

Insolved maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen er onder andere voor dat u ingelogd kan blijven en dat uw, zoals locatie- en taalinstellingen, voorkeuren worden onthouden. Analytische cookies worden gebruikt om met uw hulp, door enkel analyseren, de website te verbeteren.

De functionele en analytische cookies maken geen of geringe inbreuk op uw privacy. Hierdoor is er op grond van de toepasselijke wetgeving geen toestemming vereist, voor het gebruiken van de cookies.

De social media buttons die Insolved gebruikt bevatten wel cookies waarvoor toestemming is vereist op grond van de toepasselijke wetgeving. Totdat u de cookies heeft geaccepteerd plaatst Insolved slechts de functionele en analytische cookies.

Ontvangt u liever helemaal geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per e-mail sturen naar info@insolved.nl. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Insolved behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Wij raden u aan het statement regelmatig te controleren op wijzigingen.

Laatste update: 28 februari 2021